Dobro je znati!

Osnovni pojmovi o osiguranju.

Korisni linkovi

Amortizacija

Amortizacija je otpis dijela nabavne vrijednosti osnovnog sredstva u skladu s njegovim rokom trajanja

Bonus

Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja, ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku

Datum dospijeća

Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.

Datum izdavanja

Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje polisu osiguranja.

Datum početka osiguranja

Datum početka osiguranja je dan i vrijeme  s kojim počinje osiguravajuće pokriće.

Dvostruko osiguranje

Do dvostrukog osiguranja dolazi kada je identičan predmet osiguranja istovremeno i od istih rizika osiguran kod dva ili više osiguravača i prelazi stvarnu vrijednost te stvari

Flotantna polisa

Flotantna polisa je vrsta polise koja se izdaje kod onih osiguranja kod kojih se premija utvrđuje prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima.

Franšiza

Predstavlja udio osiguranika u šteti, odnosno ugovoreni iznos ili postotak od sume osiguranja

Imovina

U imovinu spadaju pokretne i nepokretne stvari te druge ekonomske vrijednosti i prava izražena u materijalnom, nematerijalnom i novčanom obliku.

Integralna franšiza

Ako je osiguranik ugovorio osiguranje s integralnom franšizom, u slučaju da je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti kao da franšiza nije ni ugovorena.

Istek osiguranja

Istek osiguranja je prestanak osiguranja protekom izvjesnog vremena poslije čega prestaju međusobne obveze osiguravača i osiguranika

Karenca

Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme u kojem osiguravač nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj

Klauzule

Klauzule su dopunske ili posebno naglašene odredbe ugovora o osiguranju koje opredjeljuju prava i obveze ugovornih strana

Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je fizička ili pravna osoba kojoj pripada naknada iz osiguranja.

Kratkoročno osiguranje

Kratkoročno osiguranje je oblik osiguravajuće zaštite zaključen s rokom trajanja za vrijeme do jedne godine ili kraće (do nekoliko mjeseci ili samo nekoliko dana).

List pokrića

List pokrića je dokaz o postojanju i sadržaju ugovora. Najčešće služi kao potvrda koja privremeno zamjenjuje polisu osiguranja. Sve dok se ne izda polisa, odnose stranaka uređuje list pokrića.

Malus

Malus je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koji se zaračunava kod sljedeće obnove polise osiguranja.

Motorno vozilo

To je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću po šinama.

Nadosiguranje

Nastaje ukoliko je suma osiguranja koju je u polisi osiguranja odredio osiguravač, ugovarač osiguranja ili osiguranik viša od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tokom njegovog trajanja.

Naknada iz osiguranja

Naknada iz osiguranja je vrijednost, po pravilu izražena u novcu, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo prilikom nastupanja osiguranog slučaja.

Nesretni slučaj

Nesretni slučaj je svaki iznenadni i o volji osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

Obnova osiguranja

Obnova osiguranja je produžetak važenja ugovora o osiguranju.

Obvezno osiguranje

Obvezno osiguranje je osiguranje po sili zakona.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je ugovoreni iznos s kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ona može biti ugovorena u apsolutnom iznosu na način da osiguranik u svakoj šteti sudjeluje s unaprijed utvrđenim iznosom ili u postotku od utvrđenog iznosa štete.

Odštetni zahtjev

To je zahtjev koji ugovarač osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuju osiguravaču poslije nastalog osiguranog slučaja, radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.

Opšti uslovi osiguranja

Opšti uslovi osiguranja su osnovne odredbe na kojima se zasniva veliki broj ugovora o osiguranju, jer im je sadržaj ujednačen i uopšten.

Osigurana suma

Predstavlja (najviši) iznos koji je osiguravač obvezan isplatiti ugovaraču osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom.  Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i nezavisan o isključivoj volji ugovarača osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja.

Osiguranik

Osiguranik je osoba čija je imovina ili interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

Osiguranje

Osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka, njegovu imovinu ili interese od posljedica događanja brojnih nepredvidivih opasnosti.

Osiguravač

Osiguravač je društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju.

Osnovni rizici

To su uobičajeni rizici, svojstveni određenom predmetu osiguranja.

Podosiguranje

Podosiguranje je nedovoljna ili nezadovoljavajuća osiguravajuća zaštita. Nastaje ukoliko je suma osiguranja koju je u polisi osiguranja odredio osiguravač, ugovarač osiguranja ili osiguranik manja od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tokom njegovog trajanja.

Područje država članica Sistema zelene karte

To je teritorija EU, područje država EEA koje nisu članice EU ( Island, Norveška i Lihtenštajn) te Andora i Švajcarska, većine ostalih zemalja Evrope, dio područja Bliskog istoka i sjeverne Afrike…tačan popis nalazi se na poleđini zelene karte.

Polisa osiguranja

Polisa osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda za osiguranje

Ponuda za osiguranje je pisana ponuda koju ugovarač osiguranja daje osiguravaču u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Ponuda mora sadržavati sve bitne elemente budućeg ugovora (i polise) kako bi se njezinim prihvaćanjem mogao sklopiti valjan ugovor o osiguranju.

Posebni uslovi osiguranja

To su ugovorne odredbe kojima se dodatno uređuje odnos između osiguranika i osiguravača u dijelu koji nije uređen odredbama iz opštih uslova osiguranja.

Posrednik osiguranja

Posrednik osiguranja je fizička osoba ili društvo koje obavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova, priprema za zaključivanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja je ono što se osigurava – osobe, životinje, stvari, imovinski interes na kome ili čemu se može ostvariti rizik.

Premija osiguranja

Premija osiguranja je iznos koji je ugovarač osiguranja obavezan platiti osiguravaču na ime sklopljenog ugovora o osiguranju.

Premijska stopa

Premijska stopa je cijena po jedinici osiguranja. Izražava se u promilima ili postotcima od sume osiguranja.

Preuzimanje rizika

To je skup radnji koje osiguravač preduzima prije zaključenja osiguranja radi osiguranja ekonomske zaštite osiguranika: 1.pregled stvari i osoba 2.ocjenjivanje stepena izloženosti rizicima 3.određivanje premije osiguranja 4.Izdavanje lista pokrića, odnosno polise osiguranja.

Prijava štete

Prijava štete je obaveza osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja ili korisnika osiguranja da osigurani slučaj bez odlaganja javi osiguravaču ili njegovom zastupniku, kako bi ovaj pokrenuo postupak rješavanja odštetnog zahtjeva radi naknade štete.

Pristupna dob osiguranika

To je dob osiguranika u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Najčešće se određuje na način da se od kalendarske godine u kojoj se sklapa osiguranje oduzme kalendarska godina u kojoj je osiguranik rođen.

Procjena rizika

Procjena rizika je ispitivanje veličine opasnosti koju sa sobom nosi mogući predmet osiguranja ili osigurana osoba.

Procjena štete

Procjena štete je utvrđivanje visine i obima nastale štete nakon nastupanja osiguranog slučaja.

Procjenitelj šteta

Procjenitelj šteta je osiguravačev stručnjak, ovlaštena osoba sa strane ili komisija sa zadatkom procjene šteta.

Provizija

Provizija je nagrada za trud posredniku ili zastupniku osiguranja prilikom posredovanja, odnosno zastupanja kod osiguravanja.

Prvi rizik

Prema osiguranju “na prvi rizik” osiguravač plaća sve štete do ugovorenog limita, a osiguranik snosi štetu ako je iznad tog limitiranog iznosa. Ovakvu klauzulu ugovara osiguranik koji pretpostavlja da štete neće prijeći limit.

Raskid ugovora

To je oblik prestanka osiguranja uređen zakonom, opštim uslovima osiguranja i voljom ugovornih strana.

Regres

Nakon isplaćene naknade štete osiguraniku, sva osiguranikova prava prelaze na osiguravača u smislu potraživanja u punoj visini naknade od osobe odgovorne za štetu.

Samopridržaj 

Samopridržaj osiguravača je dio osigurane sume, odnosno sume osiguranja ili dio štete koji osiguravač zadržava u vlastitom pokriću kod pojedinog ugovora o osiguranju i ne pokriva ga reosiguranjem.

Skadenca

Skadenca je dan nakon kojega se osiguravač, zbog isteka osiguranja, više ne nalazi u obavezi prema osiguraniku. Kod višegodišnjih osiguranja skadenca istovremeno predstavlja prvi sljedeći rok za uplatu godišnje premije osiguranja.

Subrogacija

Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravača prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu. Prelaz prava ne može biti na štetu osiguranika, pa ukoliko je naknada koju je osiguranik dobio od osiguravača iz bilo kojeg razloga niža od stvarne štete koju je pretrpio, osiguranik uvijek može od osobe koja je odgovorna za štetu potraživati razliku do punog iznosa štete prije osiguravačevog potraživanja  po osnovi prava koja su prešla na njega.

Suosiguranje

Kada je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguravača koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguravač naznačen u polisi osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.

Suma osiguranja

Suma osiguranja je iznos na koji je osigurana imovina, odnosno imovinski interes ako iz sadržaja ugovora o osiguranju ne proizlazi šta drugo te analogno osiguranoj sumi predstavlja gornji iznos osiguravačeve obaveze.

Šteta

Šteta je umanjenje nečije imovine (tzv. obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izgubljena dobit) i povreda prava ličnosti (neimovinska šteta).

Štetni događaj

To je događaj čijim nastankom dolazi do štete

Štetnik

Štetnik je osoba odgovorna za građanski prijestup i iz ovoga nastalu štetu.

Trajni invaliditet

Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak organa, funkcije organa ili pojedinih dijelova organa osiguranika nastao kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja.

Ugovarač osiguranja

Ugovarač osiguranja je osoba koja s osiguravačem sklapa ugovor o osiguranju.

Ugovor o osiguranju

Ugovorom o osiguranju osiguravač se obavezuje ugovaraču osiguranja, osiguraniku ili korisniku osiguranja isplatiti naknadu ako nastane osigurani slučaj, a ugovarač se osiguranja obavezuje osiguravaču platiti premiju osiguranja.To je dvostrani pravni posao kojim se, saglasno volji ugovornih strana, regulišu prava i obaveze ugovarača osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja s jedne strane i osiguravača s druge strane.

Ugovorena vrijednost

To je vrijednost osiguranog predmeta utvrđena sporazumom između strana i iskazana sumom osiguranja kojom se određuje i naknada štete. Polisa kod koje je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja naziva se valutirana polisa.

Vinkulacija

Vinkulacija je izjava u polisi osiguranja ili ispravi koja se prilaže polisi o ustupanju prava na naknadu iz osiguranja trećoj osobi.

Višegodišnje osiguranje

To je osiguranje s ugovorenim, točno određenim trajanjem iznad jedne godine. Najčešće se sklapa na pet ili deset godina

Višestruko osiguranje

Ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbir osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguravač odgovara za ispunjenje u potpunosti obaveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.

Zastara

Zastara je gubljenje prava na zahtjev za ispunjenje obaveze usljed protoka zakonom određenog vremena. Posljedica zastare je nemogućnost prisilnog izvršenja nekog prava putem suda.

Zelena karta

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni biro za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od AO na području država članica Sistema zelene karte osiguranja.

ZOO

Zakon o obligacionim odnosima.

Šta kada se desi osigurani slučaj?

Dokumenti potrebni za likvidaciju šteta

 • Obrazac za prijavu štete po kolektivnoj nezgod

1. Za slučaj povrede:

 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava osiguranog slučaja,
 • Kompletna ljekarska dokumentacija sa RTG snimcima ukoliko postoje,
 • Povredna lista – ako je povreda nastala na radnom mjestu ili izjava svjedoka ako je povreda nastala van radnog mjesta ili zapisnik o uviđaju ako je povreda nastala u saobraćajnoj nezgodi,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

2. Za slučaj smrti:

 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava osiguranog slučaja,
 • Izvod iz matične knjige umrlih,
 • Kućna lista,
 • Zaključni izvještaj ljekara (ako se radi o prirodnoj smrti, zapisnik o uviđaju ako je smrt nastala usled nezgode),
 • Potvrda radne organizacije kome se vrši isplata,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.
 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava štete,
 • Obavezna prijava MUP-u, zapisnik o uviđaju,
 • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.
 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava štete,
 • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
 • Popunjen i ovjeren komisijski zapisnik,
 • Račun o izvršenoj popravci,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.
 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava štete
 • Ukoliko je prijavljena MUP-u zapisnik o uviđaju,
 • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.
 • Popunjen i ovjeren obrazac – prijava štete,
 • Obavezna prijava MUP-u, zapisnik o uviđaju,
 • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Napomena: za sve štete, osim kolektivne nezgode, obavezna je prijava u roku od 3 dana!

Prilikom prijave štete oštećeni – podnosilac zahtjeva uz popunjen obrazac za prijavu štete od autoodgovornosti dužan je priložiti:
• Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja,
• Zapisnik MUP – a,
• Fotokopiju saobraćajne dozvole,
• Fotokopiju vozačke dozvole,
• Fotokopiju polise osiguranja,
• Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

– Ukoliko je za štetu odgovorno vozilo inostrane registracije podnosilac zahtjeva je dužan uz Zapisnik MUP – a priložiti i fotokopiju zelene karte INO – vozila.
– Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik vozila, a zahtjeva da se odšteta isplati na njegovo ime dužan je priložiti ovjerenu (opštinsku ili sudsku) punomoć od vlasnika vozila.
– Napomena: obavezna je dostava dokumentacije u roku od 3 (tri) dana od dana prijave i procjene štete!!!

Uz popunjen obrazac odštetnog zahtjeva podnosilac je dužan priložiti:
• Zapisnik MUP – a,
• Kompletnu ljekarsku dokumentaciju,
• RTG – snimke ukoliko postoje,
• Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

Uz popunjen obrazac Odštetnog zahtjeva podnosilac je dužan priložiti:

 • Zapisnik MUP-a o uviđaju sa skicom lica mjesta,
 • Izvod iz matične knjige umrlih,
 • Kućnu listu,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji),
 • Izvode iz matične knjige rođenih za članove uže porodice,
 • Račune o troškovima sahrane,
 • Račune za podizanje nadgrobnog spomenika,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

1. Za slučaj povrede:

 • Popunjen obrazac – prijava,
 • Kompletna ljekarska dokumantacija sa RTG snimcima ukoliko postoje,
 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.

2. Za slučaj smrti:

 • Popunjen obrazac – prijava,
 • Izvod iz matične knjige umrlih,
 • Kućna lista,
 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode,
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke gdje će se izvršiti uplata, obavezna fotokopija kartice tekućeg računa.
 • Popunjen obrazac – Prijava štete na motornom vozilu
 • Zapisnik MUP-a ako se šteta dogodila u saobraćajnoj nezgodi i ako je šteta veća od 1000 KM
 • Obavezna procjena štete od strane procjenitelja sa fotografijama oštećenja
 • Fotokopija saobraćajne dozvole
 • Fotokopija vozačke dozvole
 • Fotokopija polise osiguranja
 • Transakcioni račun ili broj tekućeg računa i žiro račun banke (obavezna fotokopija kartice tekućeg računa)

Prije odlaska na put:

 • ne zaboravite uzeti Vaše dokumente (pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu) provjerivši prethodno njihovu valjanost;
 • provjerite obveznu opremu kao i ispravnost Vašeg automobila;
 • provjerite valjanost zelene karte, te da li je ispravno popunjena (npr. pogrešno uneseni ili ispravljeni podaci o registarskom broju mogu imati za posljedicu nepriznavanje zelene karte);
 • provjerite da li imate međunarodnu oznaku BIH koja mora biti propisane veličine (175 x 115 mm). Neimanje međunarodne oznake može imati za posljedicu sprječavanje ulaska u stranu državu odnosno plaćanje kazne;
 • provjeriti da li ste uzeli “Evropski izvještaj o nesreći”. Ovaj obrazac uručen Vam je uz polisu osiguranja od automobilske odgovornosti;
 • uzeti Međunarodnu vozačku dozvolu(provjeriti u AMS za koje zemlje je potrebna) ukoliko u inostranstvo putujete tuđim vozilom potrebna Vam je “Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu” koju možete dobiti u AMS.

U slučaju saobraćajne nesreće:

 • obavijestite saobraćajnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati);
 • zapišite podatke o drugom sudioniku nesreće – registarski broj, ime i adresu vozača te vlasnika vozila kao i podatke o osiguravaču od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost polise osiguranja). Ukoliko je i drugi sudionik upravljao vozilom strane registarske oznake, zapišite i podatke iz njegove zelene karte osiguranja odnosno zahtijevajte duplikat ili kopiju zelene karte;
 • zapišite imena i adrese očevidaca te po mogućnosti slikajte mjesto saobraćajne nesreće. Preporučamo Vam da radi dobijanja svih navedenih podataka koristite “Evropski izvještaj o nesreći”, koji ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. “Evropski izvještaj o nesreći” sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do saobraćajne nesreće. Označite odgovarajuću varijantu i izradite što tačniju skicu nesreće . “Evropskim izvještajem o nesreći” ni u kom slučaju ne priznaje se krivica. Ono isključivo služi za prikupljanje objektivnih podataka, te se stoga može slobodno potpisati. Vozači iz evropskih zemalja uglavnom su opskrbljeni ovim obrascem (dobivaju ga od svojih osiguratelja i auto klubova);
 • ne potpisujte nikakve izjave ukoliko ne razumijete jezik kojim su pisane;
 • ukoliko je drugi sudionik skrivio saobraćajnu nesrući, tada odštetni zahtjev ne možete podnijeti svom osiguravaču (osim ako imate kasko osiguranje), nego direktno osiguravaču štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguravač će procijeniti štetu na Vašem vozilu, uručiti Vam zapisnik o procjeni, te Vas uputiti da izvršite popravak vozila. Ukoliko ste odlučili popravak izvršiti u inostranstvu, od stranog osiguravača zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti direktno radionici;
 • važno je napomenuti da se u slučaju saobraćajne nesreće u inostranstvu primjenjuje pravo države u kojoj se je saobraćajna nesreća dogodila. U većini država oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog umanjene vrijednosti vozila, naknadu troškova vuče vozila, naknadu štete zbog pretrpljenih ozljeda, izgubljene zarade i sl. Na internet stranicama većine nacionalnih Biroa zelene karte postoje uputstva za strane vozače;
 • ukoliko ste Vi skrivili saobraćajnu nesreću, saobraćajnoj policiji ili drugom sudioniku nesreće trebate dati duplikat svoje zelene karte. Valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države;
 • o saobraćajnoj nesreći dužni ste odmah obavijestiti svojeg osiguravača;
 • prema potrebi obratite se za pomoć konzulatu BiH u posjećenoj državi. Adresu i broj telefona sigurno ćete dobiti u stanici policije.

Savjetujemo Vam da:

 • već kod najkraćeg zaustavljanja izvadite ključ iz brave;
 • okrenite upravljač dok brava ne “škljocne”;
 • ne ostavljajte ključ na mjestima gdje bi mogao biti dostupan eventualnom kradljivcu (u džepu odloženog kaputa u garderobi restorana, u hotelu i sl.);
 • zaključajte sva vrata i prtljažnik, zatvorite u potpunosti prozore;
 • uključite alarm te dodatno uključite i mehaničke uređaje za sprječavanje krađe (poluga za volan, zatvarač ručke mjenjača, tajni prekidač i sl.);
 • ne parkirajte na mračnim mjestima;
 • ne ostavljajte dokumente u vozilu;
 • ne ostavljajte vrednije stvari u vozilu (fotoaparati, kamere i sl.).

U slučaju krađe odmah obavijestite policiju, a ako imate kasko osiguranje – i Vašeg osiguravača.